Logo trigon
navigation-menu

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN TRIGON AUCTIONS BV

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN TRIGON AUCTIONS BV

ARTIKEL 1: DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1. In deze algemene veilingvoorwaarden van Trigon Auctions BV (de Algemene Veilingvoorwaarden”) hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en begrippen de betekenis die hieronder daaraan is toegekend:

Algemene Veilingvoorwaarden:
deze algemene veilingvoorwaarden zoals vastgesteld door de Veilinghouder;

Bieder:
een persoon die zich heeft aangemeld bij de Veilingsite om als potentiële Koper tijdens de Veiling te bieden op Veulens;

BTW:
omzetbelasting;

Consument:
een Koper die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Dierenarts:
een dierenarts, gespecialiseerd in paarden;

Embryo:
een ongeboren veulen;

Koopovereenkomst:
de overeenkomst van koop en verkoop van een Veulen die tijdens de Veiling tussen de Verkoper en de Koper tot stand komt overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage 1;

Koopsom:
het bedrag waarvoor het Veulen tijdens de Veiling door de Veilinghouder aan de Koper is Toegewezen, exclusief de Koperscommissie en eventuele BTW;

Koper:
een persoon die of samenwerkingsverband dat als koper optreedt bij een Koopovereenkomst;

Koperscommissie:
kosten die door de Veilinghouder aan de Koper in rekening worden gebracht, te weten 10% van de Koopsom;

Levering:
het moment dat het Veulen daadwerkelijk fysiek wordt geleverd op een door de Koper aangegeven locatie, aldus zijnde het moment dat het Veulen daadwerkelijk uit het transportmiddel stapt en voet zet op locatie waar het Veulen geleverd dient te worden;

Privacy- en Cookiebeleid:
het privacy- en cookiebeleid van de Veilinghouder en de Veilingsite, aangehecht als Bijlage 3;

Selectiecommissie:
de commissie die is belast met het selecteren van Veulens;

Toewijzing:
de verklaring van de Veilinghouder aan de Koper, houdende de mededeling dat het Veulen, onder de verplichting tot betaling van de Koopsom en de kosten, aan de Koper is toegewezen;

Veiling:
de door de Veilinghouder georganiseerde Veiling;

Veilingcatalogus:
de veilingcatalogus met betrekking tot de Veiling, welke voorafgaand aan de Veiling wordt gepubliceerd op de Veilingsite;

Veilinghouder:
Trigon Auctions BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te (9025 BR) Bears aan de Bearsterdyk 14, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van de Koophandel onder nummer 78221234;

Veilingovereenkomst:
de overeenkomst tussen Verkoper en de Veilinghouder ter zake van het veilen van het Veulen;

Veilingsite:
de website van de Veilinghouder waarop de Veiling zal plaatsvinden met de URL: www​.trigonauctions​.com;

Verkoper:
een persoon of samenwerkingsverband die als verkoper optreedt bij een Koopovereenkomst;

Verkoperscommissie:
kosten die door de Veilinghouder aan de Verkoper in rekening worden gebracht, te weten 10% van de Koopsom;

Veterinair Keuringsprotocol:
het veterinair keuringsprotocol opgesteld door de Veilinghouder, aangehecht als Bijlage 2;

Veterinair Keuringsrapport:
het door een Dierenarts opgestelde klinische keuringsrapport van een Veulen overeenkomstig het Veterinair Keuringsprotocol aangehecht als Bijlage 2;

Veulen:
een door de Selectiecommissie voor de Veiling geselecteerd veulen of, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een Embryo.

2. Tenzij in deze Algemene Veilingvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald, geldt bij de interpretatie van deze Algemene Veilingvoorwaarden het volgende:

(i) een verwijzing naar Artikel” of Bijlage” houdt in een artikel of een bijlage, bij deze Algemene Veilingvoorwaarden;

(ii) woorden die het enkelvoud aangeven, zullen het meervoud in zich begrijpen en omgekeerd;

(iii) een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en omgekeerd;

(iv) een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk persoon, een personenvennootschap of een rechtspersoon;

(v) aan de titel en kopjes boven de onderscheiden bepalingen in deze Algemene Veilingvoorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze titels en kopjes zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden;

(vi) een verwijzing naar inclusief”, waaronder begrepen”, zoals”, of enige vergelijkbare term zal betekenen: inclusief, maar niet beperkt tot”;

(vii) alle in de Algemene Veilingvoorwaarden genoemde Bijlagen maken een integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Veilingvoorwaarden;

(viii) een verwijzing naar een persoon of partij heeft tevens betrekking op alle rechtsopvolgers van die persoon of partij onder algemene of bijzondere titel.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

1. Deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de Veiling gesloten Koopovereenkomsten alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

2. De Veilinghouder draagt er zorg voor dat bezoekers van de Veilingsite tijdig vóór de aanvang van de Veiling kennis kunnen nemen van deze Algemene Veilingvoorwaarden.

3. Deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn te vinden op de Veilingsite. Deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Veilingvoorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

4. (Aspirant-)Bieders dienen zich op de Veilingsite digitaal te registreren op de door de Veiling vastgestelde wijze en krijgt daarbij een gebruikersnaam en wachtwoord. Door zich te registreren geeft elke (aspirant-)Bieder te kennen bekend te zijn met deze Algemene Veilingvoorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid en onvoorwaardelijk met de inhoud daarvan in te stemmen.

5. (Aspirant-)Bieders zijn verantwoordelijk voor hun digitale handelingen.

6. De Verkoper verplicht zich om zijn Dierenarts op te dragen, uiterlijk 7 dagen vóór de aanvang van de Veiling, het Veulen klinisch te keuren op basis van het Veterinair Keuringsprotocol van de Veilinghouder. De Koper heeft het recht dit Veterinair Keuringsrapport in te zien. In geval er discussie ontstaat over de staat waarin het Veulen zich bevindt op moment van Levering of later, is het Veterinair Keuringsrapport van de Verkoper leidend.

7. Verkoper garandeert dat het Veulen op het moment van selectie, rond het moment van de Veiling en bij Levering geen algemeen bekend gebrek of ziekteverschijnselen vertoont en/​of niet onder invloed is van ongeoorloofde middelen, volgens enig geldend (doping)reglement, en verklaart het Veulen terug te nemen en de ontvangen Koopsom, te vermeerderen met eventuele BTW, te retourneren, voor het geval het Veulen na de Toewijzing een dergelijk gebrek of ziekteverschijnselen mocht vertonen of bij controle ongeoorloofde middelen worden aangetroffen.

ARTIKEL 3: VOORBEREIDING, UITVOERING EN TOEZICHT VEILING

1. De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door de Veilinghouder bepaald. De Veilinghouder bepaalt de gang van zaken voorafgaande aan en tijdens de Veiling en heeft de bevoegdheid om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, één of meer Veulens niet te veilen of niet toe te wijzen, de volgorde van veilen te veranderen, een bod niet te erkennen en/​of ongeldig te verklaren, de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

2. De Veiling vindt plaats door de Veilinghouder.

3. De Veilinghouder heeft tijdens de Veiling het recht onjuistheden in door of namens hen gedane (mondelinge en schriftelijke) uitingen alsmede, al of niet tijdens de veiling, gemaakte fouten te corrigeren.

4. Zij die deelnemen aan de Veiling zijn verplicht om de door of namens de Veilinghouder gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen en aanvaarden het feit dat bij een online veiling technische storingen kunnen optreden waardoor een bod mogelijk online niet goed wordt verwerkt.

5. De Veilinghouder is niet gehouden te garanderen dat Verkoper het Veulen vrij en onbezwaard kan verkopen en kan overdragen aan Koper. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor daaruit eventueel voortvloeiende schade.

ARTIKEL 4: WIJZE VAN VEILEN EN TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

1. De Veulens worden bij opbod verkocht in de staat waarin zij zich op het moment van veilen bevinden.

2. Het bieden geschiedt door het digitaal invoeren van een bod. Iedere Bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bieding, die geacht wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn, gebonden. Bieder biedt voor eigen rekening en risico. Indien een Bieder is gemandateerd door een samenwerkingsverband van kopers of een rechtspersoon, dient dit bij de registratie van de Bieder voor de Veiling te worden vermeld aan de Veilinghouder. Een Bieder wordt gehouden aan zijn bod tot dat een hoger bod is geaccepteerd.

3. Veulens worden ingezet op een bedrag van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro). Tot een bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) bedragen de biedstappen € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per stap, vanaf een bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) tot € 30.000,- (zegge: dertigduizend euro) bedragen de biedstappen € 1.000,- (zegge: duizend euro) per stap en vanaf een bedrag van € 30.000,- (zegge: dertigduizend euro) bedragen de biedstappen € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) per stap.

4. De Veiling sluit op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Veiling staat aangegeven op de Veilingsite. Indien in de laatste vijf (5) minuten vóór de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd gereset. De definitieve sluiting vindt vervolgens plaats op het moment dat er gedurende vijf (5) minuten na het laatste bod geen nieuw bod meer is uitgebracht.

5. Het Veulen wordt toegewezen aan de hoogste Bieder. Vanaf het moment van de Toewijzing komt de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper tot stand op de voorwaarden als uiteengezet in het model aangehecht als Bijlage 1.

6. Zo spoedig mogelijk na afloop van de Veiling zal de Veilinghouder de Koopovereenkomst voor het Veulen aan de Koper en de Verkoper toezenden. De Koper en de Verkoper zullen binnen vijf (5) Werkdagen de ondertekende Koopovereenkomst aan de Veilinghouder retourneren, uitsluitend ter vastlegging van de totstandkoming van de Koopovereenkomst. Het niet ondertekend retourneren van de Koopovereenkomst door Koper en/​of Verkoper tast de totstandkoming van de Koopovereenkomst niet aan.

7. De Koopovereenkomst komt rechtstreeks en uitsluitend tot stand tussen de Verkoper en de Koper. De Veilinghouder heeft uitsluitend de rol van bemiddelaar middels het faciliteren van de Veilingsite.

ARTIKEL 5: CONSUMENT EN ONLINEKOOP

1. Bij online verkopen geldt voor Consumenten het wettelijk herroepingsrecht op basis van artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 6: BETALING EN LEVERING

1. Na Toewijzing van een Veulen stelt de Veilinghouder een factuur op en dient de Koper de Koopsom, te vermeerderen met de Koperscommissie en, indien van toepassing BTW, aan de Veilinghouder te voldoen op een door deze aan te wijzen bankrekening en met inachtneming van de gestelde betalingstermijn van acht (8) dagen. De Veilinghouder zal tot aan het moment van Levering de Koopsom namens Koper houden en na de Levering zal de Veilinghouder de Koopsom namens de Verkoper houden.

2. Als over de Koopsom van een Veulen BTW moet worden geheven, dan zal dit zowel online als op de door de Veilinghouder op te stellen factuur worden vermeld.

3. De Veilinghouder betaalt, nadat deze van de Koper is ontvangen, de Koopsom onder aftrek van de door de Verkoper aan de Veilinghouder verschuldigde Verkoperscommissie door aan de Verkoper op een door deze aan te geven bankrekening nadat het Veulen is Geleverd naar tevredenheid van Koper en Verkoper. De Veilinghouder is bevoegd wederzijdse vorderingen tussen de Verkoper en de Koper te verrekenen, doch is daartoe niet verplicht.

4. De Verkoper neemt de verplichting op zich om, indien en voor zolang, een Veulen jonger dan vijf (5) maanden is, deze bij de merrie te laten, zonder dat de Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

5. Tot het moment van feitelijke levering aan de Koper blijft het Veulen voor rekening en risico van de Verkoper. Een Veulen dat op de Veiling is verkocht en vijf (5) maanden of ouder is, dient binnen veertien (14) dagen ná de Veiling aan de Koper te zijn geleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Een Veulen dat op de Veiling is verkocht en toen jonger was dan viereneenhalve (4,5) maanden, dient uiterlijk wanneer het Veulen vijf (5) maanden oud is feitelijk aan de Koper te zijn geleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Van de in dit lid vermelde leveringstermijnen kan alleen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen en na tussenkomst van de Veilinghouder. De Verkoper informeert de Koper een (1) week voordat het Veulen de leeftijd van vijf (5) maanden heeft bereikt en zal dan de voorbereidingen treffen voor de eventuele verzekeringen. Op de dag dat het Veulen de leeftijd van vijf (5) maanden heeft bereikt en nog niet is geleverd, is het Veulen vanaf die dag voor rekening en risico van de Koper. Indien de Koper of de Verkoper niet aan zijn afname- of leveringsverplichting voldoet en deswege in verzuim is, verbeurt de nalatige partij aan de andere partij een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete gelijk aan de Koopsom vermeerderd met €10.000,- (zegge: tienduizend euro).

6. Het Veulen wordt door de Verkoper op een door de Koper aangegeven adres gelegen in Nederland geleverd, behoudens andersluidende afspraak tussen de Verkoper en de Koper. Indien de Koper en/​of de Verkoper buiten Nederland woonachtig is/​zijn, kunnen de Koper en de Verkoper ter zake een andere regeling overeenkomen.

7. De eigendom van een Veulen gaat niet eerder op de Koper over dan nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de Koopovereenkomst heeft voldaan en feitelijk is geleverd op een door de Koper aangegeven adres.

8. Tijdens de Veiling kan een Embryo worden geveild samen met een draagmoeder. De prijs van het Embryo wordt in die gevallen verhoogd met de prijs voor de draagmoeder. Overleg tussen Verkoper van de draagmoeder en Koper moet in die gevallen uitsluitsel geven over de vraag of de draagmoeder zal worden verkocht of verhuurd of dat er een andere oplossing wordt gekozen voor het gebruik of het eigendom van de draagmoeder. Het totaal aan koperskosten zal derhalve bestaan uit de Koopsom voor het Embryo vermeerderd met de Koperscommissie, de vergoeding voor de draagmoeder en de eventuele BTW en zal moeten worden voldaan zoals is omschreven onder lid 1 in dit Artikel 6.

9. Elke levering anders dan voormeld is volledig voor rekening en risico van de Verkoper. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de in dit Artikel opgenomen bepalingen.

10. In geval van export van een veulen zal de koper binnen 3 maanden na aflevering van het veulen geldige vervoersdocumenten overleggen aan Trigon Auctions, op straffe van verbeurdverklaring bestaande uit de nog in rekening te brengen BTW.

ARTIKEL 7: WANPRESTATIE

1. Indien de Koper van oordeel is, dat het Veulen na de feitelijke Levering niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt, dient hij de Verkoper hiervan binnen drie (3) dagen nadat is vastgesteld dat het Veulen niet aan de overeenkomst beantwoordt, in kennis te stellen door middel van een aan de Verkoper te verzenden aangetekende brief. De Koper dient een afschrift van deze brief te zenden aan de Veilinghouder.

2. De Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte Veulen niet lijdt aan gebreken en stalondeugden, waaronder in ieder geval begrepen luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal vierentwintig (24) uur na feitelijke Levering van het Veulen door de Verkoper aan de Koper. Niet onder deze garantie valt het ontbreken van osteochondrotische afwijkingen (OC/OCD) bij het Veulen en de aanwezigheid van het WFFS-gen. Indien de wet en/​of jurisprudentie over de betreffende garantie en/​of duur daarvan dwingend anders bepalen, dan geldt deze dwingende andere bepaling. Indien een Veulen ter verkoop wordt aangeboden met een voorafgaand aan de koop bij zowel de Verkoper als de Koper bekend gebrek waarvan een door de Veilinghouder aangewezen veterinair schriftelijk verklaart dat herstel (genezing) mogelijk is, neemt Verkoper de verplichting op zich het Veulen onder zicht te houden en voor herstel (genezing) zorg te dragen, zonder dat dit voor de Koper extra kosten met zich meebrengt. Het Veulen blijft tot het moment van feitelijke levering aan de Koper voor rekening en risico van Verkoper.

3. De Verkoper staat in voor de juistheid van de afstammingsgegevens. De controle op het vaderschap van het Veulen moet worden uitgevoerd door middel van DNA onderzoek.

4. Indien Verkoper niet voldoet aan zijn verplichting het Veulen te veilen zoals voortkomende uit de Veilingovereenkomst, is hij aan de Veilinghouder een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro)

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

1. De Veilinghouder sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van de Koper, de Verkoper en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot de navolgende gevallen:

(i) de gezondheidstoestand van de te veilen Veulens, daaronder mede verstaan met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen (OC/OCD);

(ii) wanneer een in de online veilingcatalogus vermeld Veulen uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden;

(iii) gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.

2. Bij aansprakelijkheid van de Veilinghouder is de totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, zal de aansprakelijkheid van de Veilinghouder nooit hoger zijn dan de Koopsom.

4. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor fouten in de Veilingcatalogus met betrekking tot de pedigree (dit zijn de gegevens met betrekking tot de afstamming van de te veilen Veulens) of andere gegevens. Op de Verkoper en de Koper rust de verantwoordelijkheid om de juistheid van deze gegevens te controleren.

ARTIKEL 9: BEVOEGDE RECHTER EN GESCHILBESLECHTING

1. Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en alle overeenkomsten die met deze Algemene Veilingvoorwaarden verband houden of daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG).

2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Veilingvoorwaarden dan wel uit nadere overeenkomsten die met deze Algemene Veilingvoorwaarden verband houden of daaruit voortvloeien, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.

Versie Juli 2020


Bijlage 1


Model Koopovereenkomst Trigon Auctions BV

ONLINE Koopovereenkomst / Purchase agreement

Naam paard / Name of horse:
Geslacht / Sex:
Geboortedatum / Date of Birth:
Verkoper / seller: Trigon Auctions BV
Aankoopbedrag / Purchase amount:
Veilingkosten / Auction fee 10%:
BTW / Tax (21%/margeregeling):
Totaal / Total: 

Koper is bekend met de veilingvoorwaarden van de Trigon Auctions BV 2020
Buyer is familiar with the auction conditions of the Trigon Auctions BV 2020

Naam koper / Name buyer:
Adres / Address:
Land / Country:
Tel. nummer/​tel. number:
E‑mail:
BTW-nummer / Tax-number:

Handtekening Verkoper / Signature Seller: Handtekening Koper / Signature Buyer:

Bijlage 2

Veterinair keuringsprotocol
Veterinary Certificate Trigon Auctions

Undersigned veterinarian, ………………………………. , declares to have examined the following foal and to complete this form to the best of his / her knowledge: / Ondergetekende dierenarts, ………………………………. , verklaart het volgende veulen te hebben onderzocht en dit formulier naar eer en geweten te hebben ingevuld:
Foal name: / Name Foal:
Sex: / Geslacht: O Colt / Hengst O Filly / Merrie
Date of birth: / Geboortedatum:
Pedigree: / Afstamming:
Color: / Kleur:
Chip number: / Chipnummer:
Name of Owner: / Eigenaar:
General condition: / Algemene conditie:
O Good / Goed
O Normal / Normaal
O Deviant / Afwijkend
Skin condition: / Conditie huid:
O Good / Goed
O Normal / Normaal
O Deviant / Afwijkend
Comments: / Opmerkingen:
Eye abnormalities: / Afwijkingen ogen:
O No / Nee O Yes / O Ja
Dental abnormalities: / Afwijkingen gebit:
O No / Nee O Yes / O Ja
Nose abnormalities: / Afwijkingen neus:
O No / Nee O Yes / O Ja
Detection of nasal discharge: / Droge neus:
O No / Nee O Yes / O Ja
Comments: / Opmerkingen:
Breathing: / Ademhaling:
O Normal / Normaal
O Not normal / Niet normaal
Spontaneous coughing: / Spontaan Hoesten:
O No / Nee
O Yes, see comments / Ja, zie opmerkingen
Comments: / Opmerkingen:
Are there any symptoms that indicate poor or abnormal digestion?/ Zijn er symptomen die wijzen op een slechte of afwijkende spijsvertering?
O No / Nee
O Yes, see comments / Ja, zie opmerkingen
Comments: / Opmerkingen:
Resting heart rate / Hartslag in rust
O Normal / Normaal
O Deviant / Afwijkend
Heart rate after trot / Hartslag in draf
O Normal / Normaal
O Deviant / Afwijkend
Comments: / Opmerkingen:
Are there defects in legs and hooves? Such as abnormal hoof shape, bulges in tendons or bones or overfilling of any joint?/ Zijn er gebreken aan benen en hoeven? Zoals bijv. afwijkende hoefvorm, verdikkingen in pezen of beenderen of overvulling van enig gewricht?
O No / Nee
O Yes, see comments / Ja, zie opmerkingen
Comments: / Opmerkingen:
Are there any abnormalities in the external genitalia? / Zijn er afwijkingen aan de uitwendige geslachtsorganen?
O No / Nee
O Yes, see comments / Ja, zie opmerkingen
If colt: 2 testicles/​Indien hengst, 2 testikles
O No / Nee
O Yes, see comments / Ja, zie opmerkingen
Testicles descended: / testikles ingedaald:
O Yes / Ja
O No / Nee
Comments: / Opmerkingen:
Is the animal even in walk and trot? / Is het dier gelijkmatig in stap en draf?
O Yes / Ja
O No / Nee
Comments: / Opmerkingen:
Are there any other symptoms, abnormalities or defects? If yes, which one(s)?
Zijn er nog andere ziekteverschijnselen, afwijkingen of gebreken? Zo ja, welke?
O No / Nee
O Yes / Ja
Comments: / Opmerkingen:
Date: / Datum:
City: / Plaats:
Vet name: / Naam dierenarts:
Signature & Stamp: / Handtekening & Stempel:

Bijlage 3

Privacy- en Cookiebeleid


Voorliggend Handvest is opgesteld door Trigon Auctions BV, met maatschappelijke zetel te Bearsterdyk 14, 9025, BR Bears, Nederland. Het voorwerp van huidig Handvest is het informeren van bezoekers van de website op het adres www​.trigonauctions​.com met betrekking tot de wijze waarop gegevens worden verzameld en verwerkt.

Privacy policy Trigon Auctions

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16/07/2020.

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Trigon Auctions. U dient zich ervan bewust te zijn dat Trigon Auctions niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Trigon Auctions en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. Door de informatie en de diensten op Trigon Auctions te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Trigon Auctions respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. Doch, de intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.

Deze website

Toegang tot de website.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Trigon Auctions enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Trigon Auctions behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. 

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/​gebruiker van de website. De bezoeker/​gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Trigon Auctions en dat door de loutere mededeling van informatie aan Trigon Auctions, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Trigon Auctions. 

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Trigon Auctions middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Trigon Auctions worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden. 

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Trigon Auctions onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Trigon Auctions ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Trigon Auctions inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. Trigon Auctions treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering. 

Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Trigon Auctions voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Trigon Auctions nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Trigon Auctions. Trigon Auctions behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Trigon Auctions behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Trigon Auctions. Trigon Auctions draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. 

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Trigon Auctions, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Trigon Auctions in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen. 

Monitoren gedrag bezoeker

Trigon Auctions maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.

De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder andere IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens verzamelen wij het e‑mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door vragen te stellen op de website, door via e‑mail te communiceren, door toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website, enz… Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Teneinde de verstrekking van informatie door Trigon Auctions aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e‑mailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. 

Trigon Auctions heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. 

Trigon Auctions eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen. 

Registratieformulier

Trigon Auctions kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Trigon Auctions, en/​of omdat u deze zelf bij het invullen van een registratie of contactformulier op de website aan Trigon Auctions verstrekt. Trigon Auctions kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam 

- Uw bedrijfsnaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw geboortedatum 

- Uw e‑mailadres

- Uw IP-adres

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Trigon Auctions of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Gebruikte diensten zijn onder meer: Google Analytics (Google), Google Adwords conversietracking (Google), AdWords Remarketing (Google). Deze cookies plaatsen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Onze websites maken gebruik van de volgende cookies (maar zijn hier niet toe beperkt):
- Onontbeerlijke of technische cookies (nodig voor de exploitatie van de website)
- Statistische of analytische cookies (o.a. herkennen en tellen het aantal bezoekers)
- Functionele cookies (o.a. ervaring van de gebruiker verbeteren door bijvoorbeeld de taal te onthouden)
- Prestatie cookies (o.a. bewaren hoe de website door de gebruikers gebruikt wordt)
- Commerciële cookies (o.a. gegevens verzamelen over het profiel van de gebruikers)
- Traceringcookies (o.a. van Google Analytics)
De bewaringstermijn van de cookies varieert al naargelang hun type. 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Daarnaast kunnen we ook gegevens verzamelen en verwerken voor een van de hierna vermelde doeleinden:
- het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft
- het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie
- het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten
- het beantwoorden van vragen van gebruikers
- het realiseren van statistieken
- het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/​of diensten
- Informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/​of diensten
- directe marketingdoeleinden
- Indirecte marketingdoeleinden
- toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd

Derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de personeelsleden zelf of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, die samenwerken in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten. Verder wordt de informatie niet met derden gedeeld, tenzij daar wordt om gevraagd en u daar uitdrukkelijk (via actieve opt-in) toestemming voor hebt gegeven. In enkele gevallen kan de informatie intern ook gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/​of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Wanneer dit door de bezoeker niet rechtstreeks mogelijk is via de website, kan deze ten alle tijde contact opnemen via de Contact-pagina waarna het verzoek wordt behandeld. Dit kan uiteraard enkel nadat de gebruiker zijn identiteit geverifieerd werd door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen. Trigon Auctions kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt. Indien de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

Recht op verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kan de gebruiker, nadat zijn identiteit geverifieerd werd door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn. 

Duurtijd van de bewaring 

Trigon Auctions verzamelt de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten. 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Trigon Auctions
Bearsterdyk 14
9025 BR Bears
info@​trigonauctions.​com
T: +31(0615282679 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidig beleid wordt beheerst door het Nederlandse recht. Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit privacybeleid zal worden onderworpen aan het Nederlandse recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Leeuwarden ingeval van geschil.